Syn og skøn

Nogle gange ender byggesager desværre i tvister mellem forskellige parter i byggeprocessen, det kan fx være uenighed om hvorvidt kvaliteten af et stykke arbejde eller materialerne er i orden eller om en regning er rimelig.

 

Oftest løses sådanne udfordringer i mindelighed, men nogle gange er man nødt til at ty til de værktøjer, som aftalegrundlaget tilsiger man kan og skal. 

 

Det kan være, at en af parterne rekvirerer en sagkyndig til at vurdere og besigtige ”tvisten” og at denne så udarbejder et notat eller en rapport herpå. Et sådant dokument kan indgå som bevisførelse i sagen for den part der har rekvireret den sagkyndige, men er det man kalder en ”ensidigt indhentet erklæring” og derved ikke et syn og skøn.

 

Det kan være, at en eller begge parter allierer sig med en advokat og denne vil så formulere de spørgsmål parten ønsker at stille en skønsmand i et syn- og skønstema.

Begge parter skal være enige om spørgsmålene for, at de kan forelægges en syn- og skønsmand.

 

Begge parter skal så være enige om den valgte skønsmand, som skal være habil og faglig kompetent til tvisten - derfor bringes en sådan ofte i forslag af fx Voldgiftsnævnet eller Teknologisk Institut.

 

Formålet med et syn og skøn er at få en sagkyndig fagperson (skønsmand) til at foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen.

 

Efter fremlæggelse af det skriftlige materiale til skønsmanden, indkalder han / hun til en skønsforretning, hvor alle parter er repræsenteret – oftest via sin advokat.

 

Skønsmanden udarbejder så en rapport (skønserklæring) der kan danne grundlag for at løse tvisten ved et frivilligt forlig eller som bevis i en rets- eller voldgiftssag.

 

Ved voldgiftssager er det Voldgiftsnævnet der udmelder en skønsmand.

Ved civilretssager kan fx voldgiftsnævnet eller Teknologisk Institut bringe en skønsmand i forslag, hvorefter det er Civilretten der udmelder.

 

Voldgiftsnævnet / Teknologisk Institut skal sikre, at skønsmandens habilitet er i orden. Han/Hun må ikke have relationer til en af sagens parter eller deres advokater. 

Jeg tilbyder at hjælpe jer med følgende ydelser:

  • Besigtige byggeriet (tvisten) og grundlaget herfor og derefter udarbejde det faglige grundlag (rapport / notat) for et evt. standpunkt.


  • Bidrage til de faglige spørgsmål i et skønstema i samarbejde med jeres advokat.

  • Rådgive jer om muligheder for tvistløsning i jeres konkrete sag.

Jeg er har gennem mange år virket som Skønsmand og Faglig Dommer for Voldgiftsnævnet og kan således blive bragt i forslag eller udmeldt, såfremt det faglige emne er relevant og habiliteten er i orden.